LIGET SPAN

Professzionális bútorgyártás

Adatvédelmi szabályzat

A TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLT FOGALMAK
A Tájékoztatóban használt fogalmak megfelelnek az Infotv-ben, illetve a GDPR-ban meghatározott fogalmaknak, illetve azok értelmezésének. A Szabályzat a GDPR 4. cikkében foglalt alábbi fogalmakat használja:
„Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

„Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

„Az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

„Adatkezelő”: az a természetes jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

„Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

„Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

„Harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

„Az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

„Felügyeleti szerv”: egy a tagállam által a GDPR 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv.

„Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A Társaságnál a személyes adatok kezelése az alábbi elvek alapján történik:
Az adatkezelést a Társaság jogszerűen és tisztességesen, továbbá az érintett számára átlátható módon végzi. Ennek érdekében az Adatvédelmi tájékoztató és a többi dokumentumhoz csatolt eseti adatvédelmi tájékoztató útján közli ügyfeleivel és alkalmazottaival azokat az adatvédelmi szabályokat, amelyeket a Társaság üzleti és belső folyamataiban alkalmaz. („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve”)

A személyes adatok gyűjtése csak egyértelmű és jogszerű célból történhet és a további kezelés is kizárólag ezekkel a célokkal összhangban valósulhat meg. („célhoz kötöttség elve”)

Az adatkezeléseknek a kitűzött célok szempontjából mindig megfelelőnek és relevánsnak kell lenniük és csak a szükséges mértékre korlátozódhatnak. („adattakarékosság elve”)

A kezelt adatoknak a teljes munkafolyamatban pontosaknak és naprakészeknek kell lenniük, ezért a Társaság minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a pontatlan személyes adatokat helyesbítsék vagy szükség esetén töröljék a lehető legrövidebb időn belül. („pontosság elve”)

A Társaság személyes adatokat csak a célok megvalósításáig, illetve a jogalap fennállásáig kezel, kivéve azt az esetet mikor a tovább kezelést jogszabály írja elő. („korlátozott tárolhatóság”)

A Társaság ügyel arra, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítsa a kezelt személyes adatok biztonságát az adatvédelmi incidensek bekövetkezése ellen. („integritás és bizalmi jelleg elve”)

A Társaság felelős azért, hogy az adatbiztonsági szabályai és az azon alapuló adatkezelési gyakorlata megfeleljen az Infotv. és a GDPR előírásainak és képes legyen a megfelelés igazolására. („elszámoltathatóság elve”)

A TÁRSASÁG ÁLTAL HASZNÁLT ADATKEZELÉSEK JOGI ALAPJAI

A Társaság személyes adatkezeléseinek jogi alapjai a következők:
Az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása.
Az adatkezelés jogszabályi rendelkezésen alapul.
Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy pedig az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az ezen érdekeltek érdekeivel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Ezekben az esetekben a Társaság mindig elvégzi a szükséges kockázat elemzést és annak eredménye alapján dönt az adatkezelésről.

AZ ÉRINTETT JOGAINAK BIZTOSÍTÁSA

A Társaság kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az érintett alapos és érthető tájékoztatást kapjon a személyes adatai kezelésével kapcsolatos valamennyi lényeges körülményről, így különösen:
a Társaságnak, mint adatkezelőnek és az esetleges adatfeldolgozónak a kilétéről,
a Társaság ügyvezetőjének nevéről és elérhetőségeiről,
személyes adatai kezelésének céljáról és a kezelés jogalapjáról,
amennyiben a jogalap az érintett beleegyezésén alapul, azt be kell szerezni, ha a jogalap valamely jogszabályi rendelkezés, akkor azt kell az érintettel közölni, ha pedig a jogalap az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, akkor erről kell felvilágosítani az érintettet,
a személyes adatok címzettjeiről, ahová azokat továbbítják,
a személyes adatok kezelésének időtartamáról,
a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogairól és a számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségekről,
amennyiben a személyes adatokat a Társaság nem az érintettől szerezte be, akkor az előbbieken túlmenően arról is, hogy a Társaság azokat milyen forrásból szerezte, illetve a forrás nyíltan hozzáférhető volt vagy sem.

Amennyiben az adatokat a Társaság az érintettől gyűjtötte, a tájékoztatást a gyűjtés megkezdésekor megadja. Amennyiben az adatgyűjtés más forrásból származik a Társaság az adatok megszerzésétől számított ésszerű határidőn – legkésőbb egy hónapon – belül, illetve az érintettel való első kapcsolat felvételkor tájékoztatja őt. („ az érintett tájékoztatáshoz való joga”)

A Társaság biztosítja az érintett számára, hogy visszajelzést kapjon, arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, a kezelés adott stádiumában mi az adatkezelés célja. Továbbá jogosult az összes olyan kérdésről felvilágosítást kapni, amelyekről az adatkezelés megkezdésekor is tájékoztatja őt a Társaság. („ az érintett hozzáférési joga”)

A Társaság köteles az érintett kérésére, illetve saját észlelés esetén is késedelem nélkül helyesbíteni az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintettnek joga van arra is, hogy figyelemmel az adatkezelés céljára, kérje a rá vonatkozó személyes adatok kiegészítését. („ az érintett helyesbítéshez való joga”)

A Társaság köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat haladéktalanul törölni, ha :
a személyes adatok kezelésének célja megszűnt vagy a kezelés jogalapja a továbbiakban már nem áll fenn,
a személyes adatokat jogellenesen kezelték. („ az érintett törléshez – elfeledtetéshez - való joga”)

A Társaság az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha:
az érintett a személyes adatok pontosítását kéri, arra az időre, amíg a Társaság ellenőrizni tudja az adatok pontosságát,
az adatkezelés jogszerűsége megszűnt, de az érintett nem a törlést, hanem az adatfelhasználás korlátozását kéri.
Amennyiben a Társaságnál valamely személyes adat korlátozás alá kerül, azt a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igényekkel kapcsolatos intézkedések, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni. („ az érintettnek az adatkezelés korlátozásához való joga”)
A Társaság minden olyan esetben, amikor az általa kezelt személyes adatokkal kapcsolatban helyesbítésre, törlésre vagy adatkezelés korlátozásra kerül sor erről tájékoztatja az összes olyan címzettet, amellyel az a személyes adatot közölte, annak érdekében, hogy a címzettek is végrehajthassák az adatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket.

A Társaság az érintett kérése alapján biztosítja, hogy a rá vonatkozó és a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphassa, illetve ugyancsak az érintett kérésére ezeket az adatokat az érintett által meghatározott más adatkezelőnek továbbítsa.(„az érintett adathordozhatósághoz való joga”)

A Társaság biztosítja – amennyiben erre sor kerül-, hogy az érintett tiltakozhasson személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljára való felhasználása ellen. Ebben az esetben a személyes adat ilyen célra a továbbiakban nem kezelhető. („ az érintett tiltakozáshoz való joga”)

Az érintettnek joga van arra, hogy a Társaság őt érintő személyes adat kezelése ellen panaszt tegyen a Felügyeleti Hatóságnál, illetve bírósági jogorvoslattal éljen a Társaság vagy adatfeldolgozója ellen, ha úgy látja, hogy azok adatkezelése nem felel meg az adatvédelmi jogszabályok előírásainak. A bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el és a per a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A Felügyeleti Hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefonszám: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
Honlap: naih.hu

A Társaság az érintett személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérelmének előterjesztésével kapcsolatosan az alábbiak szerint intézkedik:
a Társaság fő szabályként a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme alapján hozott intézkedésekről,
amennyiben a kérelemben foglaltak összetettsége vagy a kérelmek nagy száma ezt indokolja a határidő két hónappal meghosszabbítható,
amennyiben az érintett a kérelmét elektronikus úton nyújtotta be a Társaság is elektronikus úton válaszol, kivéve, ha az érintett azt másként kéri,
a Társaság válaszában felhívja az érintett figyelmét a rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekre,
ha a Társaságnak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétével kapcsolatban, további megerősítő információkat kérhet személyazonossága megerősítésére,
a Társaság az érintett kérelmére tett intézkedéseket díjmentesen biztosítja, ha azonban az érintett kérelme nyilvánvalóan megalapozatlan vagy többszörösen ismétlődő, a Társaság adminisztrációs díjat számíthat fel vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A TÁRSASÁG HONLAPJÁVAL, KÖZÖSSÉGI OLDALÁVAL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATKEZELÉSEK

A Társaság az üzemeltetett honlapján alkalmaz rövid adatfájlokat, sütiket (cookie ), amelyeket a honlapja a felhasználók számítógépén helyez el. A sütik használatáról a Társaság honlapján tájékoztatást ad és azokat csak a látogatók kifejezett hozzájárulása esetén telepíti azok számítógépére.
A Társaság Honlapján szereplő munkatársakkal kapcsolatos adatkezelés:
A kezelt adatok köre:
a munkatárs fényképe.
Az adatkezelés célja: az ügyfelek irányában történő bizalom építés.
Az adatkezelés jogi alapja: a munkatárs kifejezett és önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés címzettjei: a Társaság ügyvezetője és Honlapkészítője.
Az adatkezelés időtartama: a munkatárs hozzájárulásának visszavonásáig, illetve a munkaviszony megszűnéséig.

A Honlapon szereplő Kapcsolati űrlap kitöltéséhez fűződő adatkezelés:
A kezelt adatok köre:
az érdeklődő személy neve,
e-mail címe,
az üzenetben megadott személyes adatok.
Az adatkezelés célja: a feltett kérdésre történő válaszadás.
Az adatkezelés jogi alapja: az érintett személy kifejezett és önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés címzettjei: a Társaság témában jártas munkatársai.
Az adatkezelés időtartama: a feltett kérdés végleges megválaszolásáig.

A Társaság tevékenységének megismertetése, népszerűsítése, illetve szakmai tevékenységének elősegítése érdekében jelen van a Facebookon. Az oldal látogatói által ott közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli. A látogatókra a közösségi oldal Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei vonatkoznak.
Jogellenes vagy sértő tartalom közlése esetén a Társaság előzetes figyelmeztetés vagy értesítés nélkül kizárhatja a látogatót az oldalról, illetve törölheti a bejegyzését.
A Társaság nem felel a közösségi oldal felhasználói által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság továbbá nem felel semmilyen a közösségi oldal működéséből eredő hibáért, üzemzavarért, illetve a rendszer működéséből eredő problémáért.

A TÁRSASÁGGAL SZERZŐDÉSES VISZONYBAN ÁLLÓ MAGÁNSZEMÉLYEKKEL, EGYÉNI VÁLLALKOZÓKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
Amennyiben a magánszemélyekkel alakszerű szerződés van, vagy alakszerű számla kiállítása történik:
A kezelt személyes adatok:
a szerződött személy vagy az egyéni vállalkozó neve,
a szerződött személy állandó lakcíme vagy az egyéni vállalkozó székhelye,
a szerződött személy adóazonosító jele vagy az egyéni vállalkozó adószáma,
az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma,
a szerződés összege,
a bankszámla száma,
e-mailen történő rendelés esetén telefonszám is.
A személyes adatkezelés célja: a szerződés megkötése, teljesítése.
A személyes adatkezelés jogi alapja: a Ptk. hatályos rendelkezései.
A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyvezetője és a könyvelési, adózási feladatokkal megbízott adatfeldolgozója, a szállításhoz esetenként igénybe vett futárcég.
A személyes adat kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év, számviteli adatok esetében 8 év.
A szerződés megkötésekor a Társaság ügyintéző dolgozója tájékoztatja a szerződő természetes személyt, egyéni vállalkozót, hogy a személyes adatkezelésének szabályairól bővebben olvashat az irodában kihelyezett, illetve a Társaság Honlapján közzétett Adatvédelmi Tájékoztatóban.

JOGI SZEMÉLY ÜGYFELEK TERMÉSZETES SZEMÉLY KÉPVISELŐI SZERZŐDÉSBEN RÖGZÍTETT ADATAINAK KEZELÉSE

Amennyiben a jogi személyekkel alakszerű szerződés van, amelyben a kapcsolattartó személy feltüntetésre kerül:
A kezelt személyes adatok:
a természetes személy neve, beosztása,
telefonszáma,
e-mail címe.
A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy ügyfelével kötött szerződésének megkötése, teljesítése, a gördülékeny üzleti kapcsolattartás.
A személyes adatok kezelésének jogi alapja: a Ptk. hatályos rendelkezései.
A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyvezetője és könyvelési, adózási feladatokat ellátó adatfeldolgozója.
A személyes adat kezelésének időtartama: a szerződéses viszony, illetve a természetes személy képviseleti jogának megszűnését követő 5 év, számviteli adatok tekintetében 8 év.

A TÁRSASÁG ÁLTAL IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉGEK
A Társaság a külön törvényekben meghatározott adó és számviteli kötelezettségek teljesítésére, valamint az adó és járulék kötelezettségekkel kapcsolatos kifizetői feladatok ellátására megbízásos jogviszonyban könyvelőiroda szolgáltatását veszi igénybe.
A Társaság Honlap készítésre, karbantartásra, illetve számítógépeinek karbantartására IT szolgáltatókat vesz igénybe. Az IT szolgáltatóknak saját biztonsági szabályokkal kell szavatolniuk a GDPR megfelelést, ezt a Társaság kiköti a velük kötött szolgáltatási szerződésekben.
A Társaság a megrendelt áruknak a vevőkhöz való eljuttatásához futárcégek szolgáltatását veszi igénybe. A Társaság a futárcégeknek csak az áru leszállításához legszükségesebb megrendelői személyes adatokat adja át.

A TÁRSASÁG ÁLTAL MEGBÍZOTT ADATFELDOLGOZÓK

A Társaság könyvelési feladatokat ellátó adatfeldolgozója:

A Társaság IT szolgáltatói:

A Társaság által megbízott futárcégek: